main navigation

Informacije Najčešća pitanja

ticker


content

FINANSIJSKI I PRAVNI PROBLEMI

 

KOJE SU IMPLIKACIJE SA ASPEKTA POREZA I PRAVNE RELUGATIVE ZA TRGOVANJE NA BERZI ELEKTRIČNE ENERGIJE U SRBIJI ZA KLIJENTA KOJI RAZMATRA DA LI DA UČESTVUJE SA LOKALNOM KOMPANIJOM (REGISTROVANOM U SRBIJI) ILI SA STRANOM KOMPANIJOM?

 

1. Strana kompanija

-  Strana kompanija koja prodaje električnu energiju na SEEPEX-u, izvan je okvira PDV sistema Srbije (na fakturi nema obračuna PDV).

-  Strana kompanija koja kupuje električnu energiju na SEEPEX-u, izvan je okvira PDV sistema Srbije (na fakturi nema obračuna PDV).

 

2. Kompanija osnovana u Srbiji i registrovana za PDV u Srbiji (lokalna kompanija)

 - Lokalna kompanija koja prodaje električnu energiju na SEEPEX-u, izvan je okvira PDV sistema Srbije (ne plaća se PDV, na fakturi je PDV = 0),  gde faktura treba da ima referencu da ne podleže PDV u Srbiji u skladu sa članom 11, stav 1, tačka 4. Zakona o PDV.

 - Lokalana kompanija koja kupuje električnu energiju na SEEPEX-u, nema PDV na fakturi. Lokalna kompanija kao kupac bi trebalo da samostalno obračuna PDV  i primeni mehanizam povraćaja. Imajući u vidu da se kupljena električna energija koristi za dalju prodaju, primenom mehanizma povraćaja, nema plaćanja niti implikacija na tokove gotovine Kompanije (obračunati PDV će se iskazati i kao ulazni PDV i kao izlazni PDV putem mehanizma povraćaja). 

 

OPERATIVNA PITANJA

 

KAKAV ĆE BITI NAČIN TRGOVINE NA PLATFORMI? KOJI ĆE SE SISTEM KORISTITI?

Seepex će organizovati dnevne aukcije koristeći EPEX-ov trgovinski system. ETS je postepeno raspoređivan u Francuskom, Nemačkom/Austrijskom i Švajcarskom tržistu, koja su ujedno deo EPEX SPOT tržišta, kao i Mađarsko tržište vođeno od strane EPEX-a u ime HUPX. U ovom trenutku više od 200 kompanija koriste ETS na dnevnoj bazi a više od 920 korisnika je povezano na sistem.

Implementacija sličnih sistema i procedura u Srbiji bi olakšala uspostavljanje čvrste veze između SEEPEX-a i njegovih učesnika (koji će već biti upoznati sa njima, barem većina njih) koji će lako imati pristup novom tržištu.


MOŽETE LI NAM PREDSTAVITI NEKE OD DETALJA VEZANIH ZA AUKCIJE (VREME ZATVARANJA KAPIJE, PROIZVODE, CENOVNI OPSEG, ITD)?

Vreme zatvaranja kapije je podešeno na 10.15 što je predmet usaglašavanja sa učesnicima.

SEEPEX će početi sa trgovinom proizvoda na satnom nivou. Satni blokovi će biti uvedeni nešto kasnije kada to likvidnost dozvoli.

 Tržište će biti otvoreno tokom svih 7 dana u nedelji.

Trgovina će se obavljati u Evrima.

Opseg cena će biti od 0.0€ (minimalna cena) do 3000€ (maksimalna cena). U samom početku SEEPEX neće uvoditi negativnu cenu.

 

DA LI TREJDERI MORAJU IMATI SERTIFIKAT ZA TRGOVINU?

Trejderi koji već poseduju sertifikat od strane EPEX SPOT-a su automatski ovlašćeni I za trgovinu na SEEPEX. Bez obzira na to oni će imati priliku da učestuju na treningu koji će biti organizovan od strane SEEPEX kako bi se bolje upoznali sa pojedinim procedurama.

 

KOLIKI OBIM TRGOVINE OČEKUJETE NA SEEPEX-U? KOLIKO UČESNIKA PLANIRATE DA IMATE PRI LANSIRANJU PLARFORME?

Srpsko tržište električne energije već ima visok nivo prekogranične I bilateralne likvidnosti kao I veliki potencijal za razvoj uzimajući u obzir odličan geografski položaj.

Sa više od 45 Balansno Odgovornih Strana registrovanih kod EMS zaključno sa Junom 2015, mi očekujemo da dostignemo trgovinu od 10% ukupne potrošnje na Srpskom tržištu ubrzo nakon početka trgovanja.

Uspeh Organizovanog Tržišta Električne Energije se zasniva na poverenju koje proizilazi iz energetske zajednice. Zato će SEEPEX uklopiti organizaciju,timski rad,sisteme I procedure kako bi uspostavili pouzdanu referentnu cenu.
 

KLIRING

DA LI ĆE SEEPEX BITI ZADUŽEN ZA AKTIVNOSTI KLIRINGA?

SEEPEX će jedino biti zadužen za aktivnosti vezane za trgovinu. Kliring će biti prepušten nadležnom organu sa ciljem da osigura pravilno upravljanje finansijskim rizicima plaćanja kao I izvršenje transakcija u skladu sa Srpskim pravnim /regulatornim okvirom I glavnim međunarodnim principima kliringa.

 

DA LI ĆE ECC BITI UKLJUČEN U KLIRINŠKE AKTIVNOSTI?

ECC će biti centralno ugovorna strana na SEEPEX-u, takođe će biti zadužen za kliring I poravnanje.

 

KOJI KLIRING ČLANOVI ECC-ja ĆE BITI RASPOLOŽIVI?

Učesnik na tžištu može koristiti usluge bili kog postojećeg Kliring Člana ECC-ja.Lista Kliring Članova kao I njihovi kontakti su dostupni na sajtu ECC.

 

 

UČESNICI NA TRŽIŠTU

KOJE SU PREDNOSTI UČESNIKA PRI TRGOVINI NA SEEPEX-U?

 Pouzdana cena / nema diskriminacije / transparentnost / finansijska sigurnost

Organizovano tržište će obezbediti infrastrukturu gde su svi nalozi tako skoncentrisani da definišu optimalnu cenu. Rezultirajuća cena je zaista više relevantna od one koja proizilazi iz transakcija između dve ugovorne strane. Kako se Organizovano tržište zasniva na likvidnosti, uparivanje ponude se mnogo lakše postiže infrastrukturom koju ono nudi nego na bilo koji drugi način

Pravila trgovine na Organizovanom Tržištu Električne Enegije su javna I jednako važe za sve učesnike.Ovo garantuje transparentnost pri pristupu tržištu I stoga formiranje pouzdane cene. U ovom slučaju, cena može biti upotrebljena kao referenca od strane svih tržišnih učesnika.

 Centralizovano poravnanje sa centralnom ugovornom stranom (klirinška kuća) će doprineti finansijskoj sigurnosti učesnika na tržištu I smanjiti kako finansijski tako I rizik ugovornih strana.

Platforma I usluge koje obavlja SEEPEX će pojačati projekte Evropske integracije,što dovodi do efikasnije upotrebe Energetskih investicija u Evropi, gde će korist imati kako potrošači tako I direktni učesnici na tržištima električne energije. SEEPEX će težiti da uskladi svoje sisteme I procese sa onima koji su u upotrebi na EPEX-ovim tržištima sa ciljem sa smanji troškove transakcija za buduće učesnike I olakša integraciju SEEPEX-a sa Evropskim inicijativama kao što je PCR inicijativa.

 

KOJE SU GLAVNE PREDNOSTI UČESNIKA PRI TRGOVINI NA SEEPEX-U?

  • Transparentna I pouzdana referentna cena za Srpsko Dan-unapred tržište električne energije ;
  • Harmonizacija tržišnih pravila I procesa sa Zapadno Evropskim standardima;
  • Harmonizacija trgovinskih I klirinških sistema na nivou Evrope;
  • Nediskriminatorna Trgovina;
  • Povećanje konkurentnosti  snabdevanja u Srbiji dajući Tržišnim učesnicima nove mogućnosti za upravljanje svojim portfeljima;
  • Jednostavnija administracija;
  • Visoko kvalitetno rešenje bazirano na najboljoj Evropskoj praksi.

 

KAKVU REAKCIJU OČEKUJETE OD STRANE UČESNIKA NA EPEX-U NA OSNIVANJE SEEPEX-A?

Učesnici na tržištu pozdravljaju stvaranja Organizovanog tržišta u zemlji, naročito zbog činjenice da su procesi trgovanja I kliringa u najvećpj mogućoj meri harmonizovani sa postojećom praksom I procesima u Evropi. Reakcije su još pozitivnije iz raloga jer imamo nameru da odgovorimo zahtevima celokupne energetske zajednice nakon formiranja SEEPEX-a.

 

SPAJANJE TRŽIŠTA

DA LI PLANIRATE DA IMPLEMENTIRATE SPAJANJE TRŽIŠTA SA SUSEDNIM ZEMLJAMA? U KOJIM VREMENSKIM OKVIRIMA?

U skladu sa Evropskim ciljanim modelima za uspostavljanje unutrašnjeg tržišta električne energije, Srbija će se spojiti sa svojim susedima. Lokalizacija Srbije je interesantna u regionalnoj perspektivi zbog veoma aktivne prekogranične trgovine. Spajanje tržišta će podstaći razvoj Organizovanog tržišta što će takođe doneti benefite učesnicima na istom.

Pored toga, spajanje tržišta bi trebalo da bude izvršeno putem ETS trgovinske platforme- pošto je ona već u skladu sa zahtevima koje PCR nalaže- zahvaljujući iskustvu EPEX SPOT-a pri spajanju tržišta. 4MMC inicijativa bi trebalo da bude logičan korak u bliskoj budućnosti.

Međutim, nijedan vremenski okvir se ne može potvrditi u ovom trenutku.

 

DA LI STE VEĆ ZAPOČELI DISKUSIJU SA SUSEDNIM ZEMLJAMA POVODOM IMPLEMENTACIJE SPAJANJA TRŽIŠTA?
 

Prvi razgovori oko pridruživanja postojećim projektima spajanja tržišta su već počeli, sa preliminarnom komunikacijom na regulatornom nivou kao I na nivou Operatora Prenosnog Sistema, kako bi pravovremeno Srbija bila uključena u proces spajanja.


to the top