main navigation

O nama Komitet Organizovanog tržista

ticker


content

Komitet Organizovanog tržista

Komitet Organizovanog tržista SEEPEX-a je zvanično telo Organizovanog Tržišta Električne Energije. Članovi Komiteta odražavaju raznolikost ekonomskih I korporativnih profila koji su prisutni na Organizovanom Tržištu Električne energije iz raznih sektora: Kompanije za trgovinu električnom energijom, Operator Prenosnog Sistema I kompanije za proizvodnju. Poslovi Komiteta naročito obuhvataju usvajanje pravila Organizovanog Tržišta I pravila ponašanja SEEPEX-a kao i njihove izmene. Komitet Organizovanog Tržišta odobrava nove sisteme trgovanja kao I ugovore ili nove tržišne oblasti, takođe odobrava imenovanje šefa kancelarije za Nadzor Tržišta. Komitet se sastaje jednom u tri meseca.

Članove Organizovanog Tržišta električnom energijom predstavljaju:

KOMPANIJE ZA TRGOVINU:

EFT trading: Ivan Kalafatic, Trgovac Električnom energijom

GEN-I:  Srdjan Resavac, Regionalni Menadzer za Jugo-Istočnu Evropu

INTERENERGO: Anita Stanković

ALPIQ: Ivan Ivanov

KOMPANIJE ZA PROIZVODNJU:

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE: David Zarkovic, Direktor sektora za trgovinu Električnom energijom na veliko

MVM: Viktor Varga, Direktor trgovine

OPERATOR PRENOSNOG SISTEMA:

ELEKTROMREZE SRBIJE: Jadranka Janjanin, Rukovodilac sektora za bilateralno tržište I nabavku gubitaka

 

Uloga Komiteta Organizovanog tržista

 

Komitet Organizovanog Tržišta sadrži najmanje pet (5) članova koji mogu biti samo predstavnici učesnika na organizovanom tržištu, sa izuzetkom određenih stručnjaka u ličnom svojstvu  (“druge strane”).

Članovi Komiteta Organizovanog Tržišta se biraju na svake tri godine. Pravila odabira članova koja se odnose na sastav komiteta biće utvrđena u aneksu ovih pravila organizovanog tržišta. Prvi komitet će biti imenovan od strane odbora SEEPEX AD.

Komitet Organizovanog Tržišta se sastaje ukoliko ima potrebe za tim, a minimum jednom kvartalno.

SEEPEX AD i kvorum od tri člana će imati pravo da zahtevaju sazivanje Komiteta Organizovanog tržišta

Komitet Organizovanog Tržišta ima sledeća ovlašćenja :

  • •Odlučuje o promenama u Tržišnim pravilima na predlog SEEPEX AD u skladu sa stavovima koji slede;
  • •Daje saglasnost na uvođenje novih Sistema trgovine;
  • •Daje saglasnost na odluke SEEPEX AD o uvođenju novih ugovora ili Tržišnih oblasti;
  • •Traži od SEEPEX AD da izveštava o tržišnom okruženju i aktivnostima, projektima, promenama na tržištu i proizvodima kao i aktivnostima kancelarije za nadzor (na anonimnoj osnovi).

to the top