main navigation

Postani učesnik Ko su naši učesnici

ticker


content

Ko su naši učesnici

Učesnici na veleprodajnom tržištu električnom energijom

Trgovina na veleprodajnom tržištu električnom energijom zahteva određeni nivo znanja u trgovanju robom. Razni tipovi kompanija su zastupljeni na SEEPEX-u (aukcija za dan-unapred), uključujući proizvođače, snabdevače, potrošače i trgovačke kompanije.
 

Učesnici na veleprodajnom tržištu električnom energijom poseduju kancelarije za trgovinu sa osobljem koje je osposobljeno za trgovanje električnom energijom u raznim Evropskim regionima. Oni trguju kako u svoje ime, tako i u ime manjih kompanija koje mogu imati korist od njihove stručnosti i infrastrukture.

 

  • Javna preduzeća kupuju i prodaju električnu energiju kako bi uskladila debalanse između proizvodnje njihovih elektrana i potrošnje njihovih potrošača
  • Komunalni i regionalni snabdevači specijalizuju se u snabdevanju krajnjih potrošača. Oni ne poseduju uvek porizvodne kapacitete, pa stoga kupuju električnu energiju na veleprodajnom tržištu
  • Trgovačke kompanije, banke i finansijske institucije imaju ključnu ulogu u obezbeđivanju dodatne likvidnosti na veleprodajnom tržištu električne energije. Ove kompanije ne moraju posedovati svoje proizvodne kapacitete ali su aktivne na tržištu i prekograničnim razmenama.
  • Pojedini veliki industrijski potrošači su takođe uključeni u velikoprodajno tržište kako bi kupovali energiju po najpovoljnijoj ceni.
  • Operatori prenosnog sistema učestvuju na spot tržištima kako bi kompenzovali svoje gubitke u mreži.


Trgovanje za račun treće strane je takođe dozvoljeno na SEEPEX-u, tako da učesnici takođe trguju i u ime manjih kompanija.

 

Ko sve može da trguje na SEEPEX-u

Na organizovanom tržištu električne energije mogu da učestvuju domaće i strane kompanije koje poseduju validnu licencu izdatu od Agencije za energetiku (AERS). Strane kompanije moraju da poseduju licencu za snabdevanje na veliko električnom energijom, dok domaće moraju da poseduju jednu od sledećih licenci: licencu za snabdevanje na veliko, licencu za snabdevanje, licencu za proizvodnju električne energije. Osim njih, kao domaći učesnik može se pojaviti i krajnji korisnik koji kupuje električnu energiju za svoje potrebe (kao što su npr. industrijski potrošači), kao i operatori prenosnog i distributivnog sistema koji imaju mogućnost kupovine električne energije za potrebe pokrivanja gubitaka u mreži.


to the top