main navigation

Proizvodi Trgovina

ticker


content

Trgovina

Trgovanje na SEEPEX vrši se u skladu sa Tržišnim Pravilima. Tržišna Pravila se sastoje od Pravila Organizovanog Tržišta, Operativnih Pravila i Pravila Ponašanja.

Pravila Organizovanog Tržišta, Operativna Pravila i Pravila Ponašanja na SEEPEX-u se definišu ugovorom. Ugovor se potpisuje između učesnika na organizovanom tržištu i SEEPEX AD. Postaje važeći od trenutka kada Učesnik na organizovanom tržištu potpiše Trgovinski Ugovor.

Pravila Organizovanog Tržišta određuju glavne stavke koje se odnose na organizaciju i funkcionisanje organizovanog tržišta. Operativna Pravila sadrže detaljnija pravila koja se tiču sistema trgovine i organizacije trgovine. Pravila Ponašanja opisuju način kako se Učesnici trebaju ponašati da bi se obezbedili fer i transparentni tržišni uslovi.

Proizvodi kojima se trguje na SEEPEX-u su standardni ugovori za fizičku isporuku električne energije unutar Srpskog prenosnog sistema. Proizvodi su okarakterisani u okviru procesa aukcije.


to the top